کنسرت هم نوا با بم


کنسرت بم - شجریان


شجـریان


کیفیت: عالی
1   مقدمه نوا (فغان از این عشق) ...

Size: 7.2 Mb      
Time 07':41"      ..........  Download
----------------------------

2   بی تو به سر نمیشود (بخش اول) ...

Size: 8.3 Mb       Time 08':55"      ..........  Download
----------------------------

3  بی تو به سر نمیشود (بخش دوم) ...

Size: 7.0 Mb       Time 07':29"      ..........  Download
----------------------------

4   مطرب دل ...

Size: 7.8 Mb       Time 08':23"      ..........  Download
----------------------------

5   ضریب نوا ...

Size: 4.8 Mb       Time 05':09"      ..........  Download
----------------------------

6   چهار مضراب نوا  ...

Size: 2.8 Mb       Time 03':00"      ..........  Download
----------------------------

7   راه می خانه ...

Size: 5.9 Mb       Time 06':08"      ..........  Download
----------------------------

8   غم با طبیبان ...

Size: 4.0 Mb       Time 04':18"      ..........  Download
----------------------------

9   دل دیوانه ...

Size: 8.2 Mb       Time 08':47"      ..........  Download
----------------------------

10  فرود ...

Size: 0.9 Mb       Time 01':03"      ..........  Download
---------------------------

11  چون تو جان منی ...

Size: 6.7 Mb       Time 07':12"      ..........  Download
----------------------------

12   بی تو به سر نمیشود (بخش سوم) ...

Size: 6.3 Mb       Time 06':47"      ..........  Download
----------------------------