کنسرت آمریکا 

فرهاد


کیفیت: عالی

1  گنجشکک اشی مشی ...

Size: 3.8 Mb      Server: Med.F         ..........  Download
----------------------------

2  یه مرد تنها (موسیقی فیلم رضا موتوری - مسعود کیمیایی) ...

Size: 3.4 Mb 
         Server: ---         ..........  Download
-----------------------------

3  آینه ها (می بینم صورتم رو تو آینه)  ...

Size: 4.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   جمعه (توی قاب خیس این پنجره ها) ...

Size: 4.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   آوار (تو هم با من نبودی، مثل من با من) ...

Size: 4.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6  اLet it Beا...

Size: 2.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   هفته ی خاکستری ...

Size: 3.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   شبانه 1 ...

Size: 3.6 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9   کودکانه (بوی عیدی، بوی توپ) ...

Size: 4.6 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

10   نجوا (گفتنی ها کم نیست) ...

Size: 3.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

11  اEdelweissا...

Size: 3.5 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

12   رباعیات ...

Size: 3.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

13   سقف (فکر یه سقفم) ...

Size: 5.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

14  اAn Die Fredueا...

Size: 1.6 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

15   کوچه ی بنفشه ها ...

Size: 6.1 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

16   شبانه 2 ...

Size: 3.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------